ข่าวสังคม

นครพนม จัดพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ 2 ก.ค. 2567 ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษ ประจำปี 2567 ให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งจังหวัดนครพนม มีผู้ได้รับอนุมัติปีกฝนหลวงพิเศษ จำนวน 15 ราย โดยเข้ารับปีกฝนหลวงพิเศษ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ ปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ เขื่อนเก็บกักน้ำ และช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่าง ๆ โดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวง ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน