ข่าวสังคม

ขอนแก่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 9 ภาค 11 และภาค 12

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 ก.ค.2567 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชากำหนดให้ มีการประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 201 รูป และประโยค 1 -2 จำนวน 203 รูป รวม 403 รูป แด่สามเณรผู้มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตร

ที่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 9 ภาค 11 และ ภาค 12 จำนวน 12 จังหวัด ที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 201 รูป และประโยค 1 -2 จำนวน 203 รวม 403 รูป โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ, นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ถวายการต้อนรับ
พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง กล่าวว่า พิธีทรงตั้งเปรียญ 3 ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

“ปัจจุบันสามเณรที่สอบพระเปรียญธรรมมีจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่มักจะสอบไม่ผ่าน เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ยาก แต่ละปีมีไม่ถึง 50% คาดว่าต่อไป จะมีจำนวนลดลง เพราะเบื้องต้นมีผู้ที่มาบวชเป็นเณรลดลง และภาษาบาลีซึ่งเป็นรากเหง้า ที่มีความสำคัญมากที่สุดและเรียนยาก พระภิกษุสามเณรที่เรียนเปรียญธรรม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ประโยค 12 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค เรียนทั้งหมด 8 ปี จบเปรียญธรรม 9 ประโยค คือสูงสุด มีความเข้าใจรักในพระพุทธศาสนา จะได้ศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นกุญแจไต่เต้าขึ้นไปได้ จึงเห็นว่าควรที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์โลก โดยบาลีถือเป็นวิชาเอก และควรจะมีวิชาอื่นมาผสมผสาน ที่จะช่วยให้เมื่อจบเปรียญธรรม 9 ประโยค และลาสิกขาไปจะได้มีโอกาสทำงาน และทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกมาศึกษา มาบวชเรียนเพิ่มมากขึ้น”