ข่าวสังคม

ร้อยเอ็ด อบต.หนองตาไก้ ประชุมติดตามเร่งรัดดำเนินการ ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายบรรพจน์ ประเสริฐสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ในนามผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 2/2565 ลงวันที่ 17มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของอำนาจหน้าที่ โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติตระดับพื้นที่ มีอำนาจในการปรับปรุง องค์ประกอบการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เรียกโดยย่อว่า “ศป.ปส.อบต.หนองตาไก้ ” ขึ้น โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เป็นผู้อำนวยการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองผู้อำนวยการ ปลัดอำเภอโพธิ์ชัยผู้รับผิดชอบประจำตำบลหนองตาไก้ หัวหน้าสายตรวจตำบลหนองตาไก้ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาไก้ พัฒนากรอำเภอโพธิ์ชัยผู้รับผิดชอบประจำตำบลหนองตาไก้ ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิโล กำนันตำบลหนองตาไก้นายเจริญ ศรีนาแพง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายทองสุข สายโรจน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายบรรจบ คำสีนวล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)เป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตาไก้ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เจ้าพนักงานป้องกันๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่สำรวจ และรวบรมข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาสพติดทุกรายในพื้นที่หมู่บ้านชุมซน รวมทั้งให้มีการ ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาสพติดในพื้นที่รับผิดชอบยาเสพติดในพื้นที่อำเถอ รองรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดของอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปราม กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยครอบคลุมด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมซน สถานศึกษา และสถานประกอบการ การดำเนินการให้ผู้ติดยาสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ดำเนินการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รวมไปถึงการติดตามให้ความ ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษา ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหมู่บ้าน ชุมชนในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา และสถาน ประกอบการ มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งงบประมาณการดำเนินการทั้งเงินอุดหนุน จากส่วนกลาง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการติดตามเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลหนองตาไก้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจัดประชุมฯเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป