ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ “หมอสุรสิทธิ์” ยกอาชีพนักข่าวเป็นต้นแบบความเสียสละทำงานเพื่อสังคมลุยตรวจสุขภาพเชิงรุกเฝ้าระวังสภาวะความเสี่ยง พร้อมเชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเชิดชูสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่ทรงเกียรติ และเป็นอาชีพที่เสียสละ เป็นสื่อกลาง เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารปฐมภูมิ, นายเอื้อการย์ บุตรโพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, พว.จิรารัตน์ ทรัพย์เกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพให้กับสื่อมวลชนใน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้ มีนางกัญญารัตน์ พรพนม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวนิตยา โคตาสี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล บุคคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับและให้บริการ
โดยกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพประจำปีหลายฐาน ประกอบด้วยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ตรวจเลือด บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตรวจสภาพตามความเสี่ยงลักษณะงาน สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมี พญ.แสงอุษา เสียงใส แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นพ.ธิติ พงษ์สุธีถาวร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และเป็นความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้แก่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ, ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, กลุ่มงานพยาธิวิทยา, งานเอกซเรย์, กลุ่มงานจิตเวช, กลุ่มงานเวชระเบียน, งานกายภาพบำบัด, ห้องตรวจตา, ห้องตรวจการได้ยิน, กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์

จากนั้น นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พบปะสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพของโรงยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ จากนั้นนำสื่อมวลชน เยี่ยมชมบรรยากาศการบริการทั้งด้านหน้า และตรวจรักษาโรคทั่วไป ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมมวลชนเป็นอย่างมาก

นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สื่อมวลชนถือเป็นบุคคลที่สำคัญ และเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ เพราะเป็นอาชีพที่เสียสละ เป็นสื่อกลาง เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งมีความเร่งรีบในการทำงาน ไม่มีโอกาสเข้ารับการบริการด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพบปะพี่น้องสื่อมวลชนแล้ว ยังเป็นการตอบแทนการทำงานที่เสียสละให้สื่อมวลชนได้ตรวสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด และเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาล เช่น ในส่วนของการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ซึ่งสามารถติดต่อรับการบริการที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกที่ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะยังคงเดินหน้าบริการพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพและการรักษาโรคด้วยมาตรฐานและการบริการที่ประทับใจต่อไป