ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ “เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แนะนำอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. โครงการอำนาจเจริญเกื้อกูลเพิ่มพูนความสุข คู่บัดดี้ (Buddy)​ ระยะที่ 2 ปี 2566 ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอำนาจเจริญ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายกฤษดา หล้าแหล่ง พัฒนากรประจำตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และนางวิลาวรรณ หอมสมบัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์ศิลา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านคู่บัดดี้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางวาสนา ศิริจันทร์ อายุ ๘๓ ปี บ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีอาชีพเผาถ่านขาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ให้ขวัญและกำลังใจ โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและประสานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามาดูแลและสนับสนุนให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป