ข่าวสังคม

ขอนแก่น ภาคีเครือข่าย MOU ขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เตรียมเสนอตัวป็นเจ้าภาพการจัดงาน InterPride World Conference 2025

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 2567 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนามทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหความหลากหลายทางเพศอีสาน(IGDN) , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม MOU ในครั้งนี้

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นร่วมส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ สร้างความเสมอภาคทางเพศ เมื่อสร้างความเข้าใจแล้วทางจังหวัดก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติติคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสังคมที่ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
“สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีหนังสือ ที่ สสปน.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดงาน InterPride World Conference และงาน World Pide ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ และจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาสังคมและเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ไปร่วมนำเสนอเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน “Interpride World Conference 2025” ซึ่งเป็นการไปนำเสนอร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพ”

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นได้รับประกาศเป็นนครแห่ง MICE CITY เป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม Pride Community ที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายในภูมิภาค มีความร่วมมือของคนในพื้นที่ และเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่าง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งขอนแก่นมีสิ่งเหล่านี้พร้อม และในส่วนเรื่องของการท่องเที่ยว หรือการแสดงต่างๆ ทั้ง 3 จังหวัดก็มีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นแตกต่างคือความร่วมมือ และเป็นจังหวัดแรกที่มีการทำความร่วมมือ MOU ในการผลักดันเรื่องนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศอย่างจริงจัง จึงได้เข้าร่วมนำเสนอความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นต่อกลุ่ม Pride Community และถ้าเราได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพอันดับแรกคือจะมีผู้เข้าร่วมจาก 40 ประเทศทั่วโลก คาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เดินทางมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้นยังคาดการณ์ว่า จะสร้างเงินสะพัดให้กับเมืองได้กว่า 1,000 ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้