ข่าวสังคม

นครพนม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ศาลาน้อมรำลึก วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปีนับตั้งแต่ทรงผนวชในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจ ด้วยพระหทัยเปี่ยมพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนของทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ประกอบพิธีต้อนรับพระบรรพชาสมเด็จพระสังฆราช (พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ในพิธีมอบใบตาตั้งเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครพนม (ฝ่ายธรรมยุต) โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก