ข่าวสังคม

มุกดาหาร ผู้เรียกเรียน ปปช.กรณีรองนายก อบจ ใช้วุฒิการศึกษาปลอม

จากกรณีมีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนางกัลยกร สุขสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีปลอม

09 07 67 นายสุดี พันธ์หมด นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดเผยว่า กรณี รองนายกฯ อบจ.มุกดาหาร ใช้วุฒิการศึกษาปลอก โดยประเด็นดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาร่วมกันทุจริต ในการแต่งตั้งรองนายก ฯ ใช้วุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งก็มีการยื่นเรื่องไปที่ ป.ป.ช. ด้พิจารณาพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และไม่ครบองค์ประกอบของความผิดเข้าข่ายทุจริตก็เลยตีตกไป ในส่วนของจังหวัดเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกัน ก็ได้แจ้งให้ทาง อบจ.มุกดาหาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งในการแต่งตั้งรอง นายกฯ ทางเจ้าตัวเองคือ รองนายกฯ ต้องรับรองคุณสมบัติคุณวุฒิตัวเองว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกฯ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนมาทาง อบจ. ได้แจ้งไปที่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ตรวจสอบว่า บุคคลดังกล่าวสำเร็จการศึกษาจากที่นี่จริงหรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้ตอบกลับมาว่า ไม่พบร่องรอยการศึกษา ในส่วนนี้ทางจังหวัดมุกดาหารเองก็จะได้ตรวจสอบเชิงลึกไปว่า ประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ส่วนของ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วไม่ปรากฏพยานหลักฐานชี้ชัด องค์ประกอบความผิดในส่วนของรับเรื่องร้องเรียน ..
ตามที่ปรากฎเป็นช่าวผ่านสื่อ AMARINTV ONINE กรณี นางกัลยกร สุขสานต์ ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกคาหาร ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเพื่อให้ตนเองได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรายงานเบื้องตันสรุปได้ดังนี้ 1. มูลเหตุสืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกตาหาร และนางกัลยกร สุขสานต์ ร่วมกันกระทำการทุจริต กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งนางกัลยกร สุขสานต์ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในขณะนั้น ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่า นางกัลยกร สุขสานต์ มิได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งกรณีดังกล่าวคณะกรรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏพยานหลักฐานขี้ชัดเพียงพอว่าบุคคลดังกล่าวร่วมกันปฏิบัติการทุจริต จึงไม่รับเรื่องไว้พิจารณาต่อมาผู้ร้องได้มีหนังสือร้องเรียนมายังจังหวัดมุกตาหารโดยมีใจความเช่นเดียวกับที่ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. 2. จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ผลปรากฏว่า ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ ได้นำสำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแสดง พร้อมหนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกตาหารจึงไต้มีคำส่งที่ 1621 2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง นางกัลยกร สุขสานต์ ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนางกัลยกร สุขสานต์ ยังได้นำเอกสารของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ มพล 13/502 ลงวันที่ 28 พฤษจิกายน 2565 แจ้งผลการตรวจสอบ คุณวุฒินางกัลยกร สุขสานต์ ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจริง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ในภายหลังด้วย 3. ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางกัลยกร สุขสานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ มห ๕๑๐๐๒/๗๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 6๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดง วุฒิการศึกษา นางกัลยกร สุขสานต์ ว่าสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานี ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
จากนั้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางกัลยกร สุขสานต์ ได้พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่ ๔๕0/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 6๕๖๖ และต่อมามหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้มีหนังสือ ที่ มพล ๑๒/๐๗๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าไม่พบร่องรอยการจัดทำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกแต่อย่างใดและไม่ขอรับผิดชอบในเอกสารทั้งหมด ..
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นางกัลยกร สุขสานต์ ในส่วนของคดีนี้อยู่ในขบวนการยุติธรรม จึงไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ เกรงว่าจะละเมิดศาล..