ข่าวสังคม

ร้อยเอ็ด มูลนิธิ พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ เพื่อผู้ยากไร้ โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย ให้แก่ นางสาวปนัดดา พิมวงค์ราษฎร โดยมีพระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร ป.ธ.๓) รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชาชนชาวบ้านโคกสำราญ ร่วมในพิธี ณ บ้านโคกสำราญหมู่ 6 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า ศูนย์ ศจพ.ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบพิธีมอบบ้านในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคมของภาครัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดยมูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ซึ่งอำเภอโพธิ์ชัย ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย การพัฒนาตำบลคำพอุง ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาตำบลคำพอุง ในการสนับสนุนและจัดหาแรงงานในการก่อสร้าง ตลอดจนกำกับดูแลการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

โอกาสนี้พระครูมหาธรรมบาลมุนี รองเจ้าคผณะจังหวัดร้อยเอ็ด (เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด) พร้อมคณะสงฆ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี แก่ครอบครัวนางสาวปนัดดา พิมวงค์ราษฎร ไว้เพื่อเป็นศิริมงคลประจำบ้าน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบรถจักรยาน ถุงยังชีพ และข้าวสารในคราวเดียวกันด้วย ในการนี้ผู้ที่มาร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธี ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนในมูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ (พระครูมหาธรรมบาลมุนี) เพื่อผู้ยากไร้ จำนวน 8,680 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย