ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่น มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563, พิธีมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, มอบเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 311 หมู่บ้าน มียอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินของ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 5,718,189.94 บาท

 ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างน้อย 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการจัดเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน, กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ครัวเรือนคุ้มสีขาว, กิจกรรมแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เช่น การส่งเสริมบำบัดรักษายาเสพติด, โครงการสังคมคนดี ด้วยวิถีพอเพียง โดยส่งเสริมอาชีพให้ผู้พ้นโทษ ตามทักษะฝีมือ และกิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้าของแผ่นดิน  เป็นต้น

นายทรงพล กล่าวอีกว่า ในปี 2563 มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรอง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  เพื่อรักษาสถานะให้มีความพร้อม เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่น จัดมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พิธีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พิธีมอบเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่พสกนิการชาว จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดทั้งให้การบำบัดฟื้นฟูและสร้างอาชีพให้กับผู้พ้นโทษมีอาชีพและรายได้ ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/06/2021 17:53 น. by อินทรีภูพาน