ข่าวสังคม

สหัสขันธ์ ฉีดวัคซีนร่วมสร้างภูคุ้มกันหมู่คึกคัก สยบข่าวติดลบสร้างการรับรู้ด้านบวก

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 8 โรค ในตำบลโนนศิลา วอคอิน ฉีดวัคซีนร่วมสร้างภูคุ้มกันหมู่คึกคัก  นายอำเภอสหัสขันธ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน เดินสายสยบข่าวติดลบสร้างการรับรู้วัคซีนโควิดด้านบวก

ที่ศาลาการเปรียญวัดม่วงกุญชร  ตำบลโนนศิลา  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์   พร้อมด้วยนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนศิลา  ออกฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นการออกเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงบริการ ในการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมคุ้นกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19   ซึ่งวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็มแรก ซิโนแวค กลุ่มเป้าหมาย 6 0 8  บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่มีชาวบ้านได้มารอรับบริการจำนวนมาก  โดยมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์หญิงตั้งครรภ์  ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน  

จากนั้นได้เดินทางไปเทศบาลตำบลภูสิงห์ เพื่อพบกับคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อระดับตำบล  ได้ร่วมวางแนวทางในการปูพรมฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 8 โรคเรื้อรัง เนื่องจาก พื้นที่ ต.ภูสิงห์ มีผู้รับฉีดวัคซีนมีน้อย ผลกระทบจากการเสพข่าวออนไลน์ และเฟคนิวส์ ที่ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าฉีดวัคซีน โดยได้มอบหมายให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กระจายข่าวทางหอกระจายข่าวสร้างการรับรู้และการลงนัดชุมชนเพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  หลังจากการออกพูดคุยกับชาวบ้านร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  85 หมู่บ้าน และเทศบาล อบต. 8 แห่ง  ชาวบ้านมีความตื่นตัวมากขึ้นอยากฉีดวัคซีน  การออกบริการเชิงรุกให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ และการบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล  ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสหัสขันธ์ จัดตารางออกฉีดวัคซีน 8 จุด ซึ่งตั้งเป้าบริการฉีดกับหน่วยเคลื่อนที่บริการนอกสถานพยาบาลจุดละ 300 คน  โดยที่ผ่านมา ในต.โนนแหลมทอง  และต.โนนศิลา จุดที่ 1  ผลการตอบรับดีมาก ชาวบ้านพึงพอใจกับการออกหน่วยบริการถึงหมู่บ้าน  เพราะช่วยลดภาระเรื่องเดินทางของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 8 โรคเรื้อรัง ที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางระยะไกล  ขณะนี้อำเภอสหัสขันธ์ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 8,259 โดส  คิดเป็นร้อยละ 35.5% ขณะที่การออกฉีดวัคซีนล่าสุดที่วัดบ้านม่วงกุญชร ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านทั้งหมด 309 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.4% และหลังจากสังเกตอาการผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไม่พบมีอาการผิดปกติ