ข่าวสังคม

คณะศิษยานุศิษย์น้อมรำลึกชาตกาล 6 ปี หลวงพ่อเจ้าคุณถาวร

คณะสงฆ์ ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เนื่องในโอกาสชาตกาลคล้ายวันมรณภาพครบ 6 ปี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่วัดบ้านโนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เนื่องในโอกาสชาตกาลคล้ายวันมรณภาพครบ 6 ปี โดยมีนายสุรินทร์ เศรษฐรักษา ตัวแทน นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ เดินทางมาร่วมทำบุญ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร มีนามเดิมว่าถาวร วงศ์มาลัย เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2495 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านโนนศิลาเลิง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นบุตรของนายโส-นางศรีทา นาชัยเพชร โยมมารดาเสียชีวิตเมื่อคลอดท่าน นายนิ่ง-นางพั้ว วงศ์มาลัย จึงรับท่านไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม เมื่ออายุได้ 8 ปี เข้าศึกษาที่โรงเรียนโนนศิลาราษฎร์ผดุง (ปัจจุบันคือโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์) จนจบชั้นป. 4 จึงมาช่วยมารดาบิดาทำเกษตรกรรมเป็นเวลา 3 ปี

พ.ศ. 2509 ขณะอายุได้ 14 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านปอแดง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม ซึ่งเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วไปจำพรรษาอยู่กับพระครูวิจิตรบุญญาภรณ์ (บุญเคน จิตฺตปุญฺโญ) ที่วัดสำโรงยุทธาวาส จ.อุดรธานี จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์ ในช่วงนี้ท่านได้อยู่อุปัฏฐากพระเทพเมธาจารย์ (จันทร์ศรี จนฺททีโป) นานถึง 6 ปี ต่อมาท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2516 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

ปี 2512 สอบได้นักธรรมชั้นเอก, ปี 2519 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จากสำนักเรียนวัดปทุมวนาราม, ปี 2520 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์, ปี 2524 จบชั้นปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดี) มหาวิทยาลัยสัมปูรณานันท์ สันสกฤต ประเทศอินเดีย, ปี 2534 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปี 2551 ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ปี 2553 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นอกจากศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว ท่านยังปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์หลายรูปในสายพระป่าของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) ในพรรษาที่ 8 ท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ลาสิกขาบท และอุทิศชีวิตต่อพระรัตนตรัย จากนั้นท่านจึงจาริกไปถ้ำสระแก้ว เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษฏ์โดยทำสมาธิ และไม่ฉันภัตตาหารและไม่พูดจาตลอด 7 วัน ท่านได้บันทึกผลการปฏิบัติไว้ว่า ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น เกิดปีติเอิบอิ่ม จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานเย็นสบาย จิตมีอำนาจ

คุณูปการที่ดำเนินการมา นอกจากเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติธรรมศาลาพระราชศรัทธา ยังสร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล พัฒนาหมู่บ้าน และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประธานบริหารวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ชมรมรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัย, ประธานบริหารการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร กุลบุตร กุลธิดา และผู้ยากไร้ ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย และประธานอุปถัมภ์อำนวยการโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ โรงสีพระราชทาน เป็นต้น

ด้านสมณศักดิ์ เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมที่พระครูปลัดสัมพิพัฒนาญาณาจารย์ ฐานานุกรม ในสมเด็จพระมามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปตฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาพิศาลเถร และเปลี่ยนพระราชทินนามเป็นพระพิศาลพัฒนาทร ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราช ที่พระราชพิพัฒนาทร และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ (วิ) ที่พระเทพวิมลญาณ
พระเทพวิมลญาณ มรณภาพเนื่องจากเลือดออกในสมอง ที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01.19 น. สิริอายุได้ 63 ปี 228 วัน พรรษา 42 ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม โดยวันนี้เป็นวันชาตกาลครบรอบ 6 ปีมรณภาพ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั่วสารทิศ จึงพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ดังกล่าว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2021 18:01 น. by อินทรีภูพาน