ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 106 ปีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ ดีเด่นประจำปี 2565

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวย วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะต่อหน้าพระสาทิสลักษณ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา วัฒนวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางบุญหนา บุญเรือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสหกรณ์และสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ ใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีและวางพานพุ่มสักการะอย่างพร้อมเพรียง
นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” แล้ว ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ด้านนายวิทยา วัฒนวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานราก เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ เช่น การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การปกครองตนเองและความเสมอภาค ความร่วมมือระหว่างสมาชิก และความเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขณะที่พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินการของสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ภายใต้ระบบ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดี กินดี และมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประชาชน และมวลสมาชิกสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่าความเป็นมาของวันสหกรณ์แห่งชาตินั้น ก่อตั้งโดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขณะทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่าการจะช่วยชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินได้ คือการจัดตั้งสหกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดต้องสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จนเป็นที่แพร่หลายและมั่นคงมาถึงปัจจุบัน รัฐบาลจึงกำหนดเอาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 106 ปีสหกรณ์ เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ใน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวัยสหกรณ์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณดังกล่าว