ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ขยายแนวร่วมทุกภาคส่วน สร้างแนวกันไฟรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ และประชาชนกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่อาจจะลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันละอองฝุ่น PM 2.85 หลังหลายพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์  สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม กิตติวงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563 โดยร่วมกันสร้างแนวป้องกันไฟป่า และปล่อยขบวน เพื่อรณรงค์หยุดการเผาป่า  และเผาวัสดุเชื้อเพลิง ลดหมอกควันในอากาศ ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วน กำลังเร่งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

นายเกียรติศักดิ์  สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กล่าวว่า ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญ ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” และให้ทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้หยุดการเผาป่า  และเผาวัสดุเชื้อเพลิง  เพื่อลดหมอกควันในอากาศ  หรือฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายที่รัฐบาลและทุกภาคส่วน กำลังเร่งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

นายเกียรติศักดิ์  กล่าวอีกว่า กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและความเสียหายจากการเกิดไฟป่า รวมทั้งยังร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดวัชพืช และใบไหม้แห้ง สร้างแนวป้องกันไฟป่า  การจัดให้มีนิทรรศการ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟป่า ความรู้ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า การฟื้นฟู การป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจค่าฝุ่นละออง PM ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรระดับสีเหลือง ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ก็อยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้นที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย ดังนั้นการจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ดังกล่าว จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกร  งดการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผาวัชพืชในไร่นา  เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้

นายสนั่น กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของควันพิษ ที่เกิดจากไฟป่า ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมจากการจุดไฟเผาป่า ตลอดทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ มิให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

                อย่างก็ตามจากข้อมูลสถิติของสถานีควบคุมไฟป่าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบันมีไฟป่าเกิดขึ้น 30 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 334 ไร่ ซึ่งขณะนี้ในเขตที่สถานีควบคุมไฟฟ้า จ.กาฬสินธุ์ได้เร่งทำแนวกันไฟตามจุดเสี่ยงที่เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง และกำลังดำเนินการสร้างแนวกันไฟในพื้นที่รวมระยะทางกว่า 60 กม.