ข่าวสังคม

พ่อเมืองน้ำดำ ควงนายกเหล่ากาชาด ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ควงนายกเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมปั่นจักรยาน อ.สหัสขันธ์  และประชาชน ร่วมกิจกรรม พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ระยะทางกว่า 16 กม.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่หน้าเทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  นางนงค์นิตย์  เนียมสิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  นำข้าราชการ  ชมรมปั่นจักรยาน อ.สหัสขันธ์  และประชาชน ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

โดยผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  ได้นำทีมปั่นจักรยานไปยังบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลต.โนนบุรี 2 หลังคาเรือน  และพื้นที่ ต.สหัสขันธ์ อีก 8 ครัวเรือน   ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส   โดยได้มอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของอุปโภค บริโภค มอบให้กับ 10 ครัวเรือน ซึ่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จ.กาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 โดยมีนางอุบลทิพย์  เพชรชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์  นำอาสาสมัคร พม. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งมีประชาชนออกมาให้กำลังใจขบวนปั่นจักรยานตลอดเส้นทางระยะทางกว่า 16.7 กิโลเมตร

สำหรับกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือการปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 10 ครอบครัว โดยมีระยะทาง ปั่นจักรยานรวม 16.7 กิโลเมตร