ข่าวสังคม

ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยลุยกาฬสินธุ์ดูงานแก้จน 5 มิติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการลงพื้นที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามการทำงาน พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่

(27 พ.ค.65) ที่ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์  นายสุพจน์ สิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะร่วมบูรณาการลงพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นางเสาวดี  จันทร์ดี  ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์  นายไสว  สิมคร  เกษตรอำเภอสหัสขันธ์  นางศุภวรรณ  พงษ์นุ่มกุล  พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ นางกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์ นายก อปท. 8 แห่ง ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์  และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบรอบด้าน 5 มิติ

นายสุพจน์ สิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการพบปะ ประชาชนและติดตามการดำเนินงาน เพื่อความดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยพื้นที่ตำบลสหัสขันธ์ มีครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 23 ครัวเรือน 80 คน และประสบปัญหาใน 3 ด้าน คือ มิติด้านสุขภาพ 2 ครัวเรือน มิติด้านการศึกษา 6 ครัวเรือน และมิติด้านรายได้ 15 ครัวเรือน ซึ่งมีทีมพี่เลี้ยงได้ลงพบปะครัวเรือน ทำการประเมินทัศนคติทรัพยากรทางและทางออกที่เหมาะสม เพื่อร่วมแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักเป้าหมายครบ ระบบชัด ขจัดความยากจน และปัญหา แก้ไขได้ ทําทันที โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอและจะต้องดำเนินการช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนใน 5 มิติ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/05/2022 16:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์