ข่าวสังคม

ระดมสมองปรับปรุงโครงการส่งน้ำลำปาว

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดมสมองปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตั้งธงทำการเสาะหาข้อมูลจากการลงพื้นที่สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ชลประทาน และนอกเขตชลประทานทุกภาคส่วน ขยายพื้นที่ชลประทานมากขึ้น จำนวน 13 ตำบล

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำรวม 356,600 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ จ.กาฬสินธุ์และอุดรธานี โดยพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ครอบคลุม 9 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าคันโท อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี อ.สามชัย อ.สมเด็จ อ.คำม่วง อ.สหัสขันธ์ อ.ยางตลาด อ.เมืองกาฬสินธุ์ ส่วนพื้นที่ จ.อุดรธานี คลอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี และอ.วังสามหมอ มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 316,500 ไร่ โดยมีพื้นที่ชลประทานใน จ.กาฬสินธุ์ ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.ฆ้องชัย ส่วน จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ชลประทาน 1 อำเภอคือ อ.กันทรวิชัย

สภาพปัญหาโดยทั่วไปในพื้นที่ คือประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นฤดูทำนาปีและฤดูแล้ง ส่วนในกลางฤดูฝน ฝนตกชุก น้ำล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมที่ราบลุ่มริมลำน้ำ ทั้งริมฝั่งลำปาวและบริเวณลำปาวบรรจบกับแม่น้ำชี เกิดน้ำท่วมเสียหายเป็นประจำแทบทุกปี หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 และมีมติเห็นชอบให้โครงการส่งน้ำลำบำรุงรักษาลำปาว ต้องมีการพิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพด้านการชลประทานเพิ่มขึ้น โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และการใช้น้ำในอนาคต กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอส เค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัด และบริษัท จีโอเทค ฟิลลาร์ จำกัด ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค565 ถึงวันที่ 13 พ.ย.66

ในการระดมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าในการศึกษาข้อเท็จจริงที่จะนำมาประเมินการก่อสร้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวครั้งที่ 2 แทนโครงการครั้งแรกที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2506 จะทำการเสาะหาข้อมูลจากการลงพื้นที่สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ชลประทาน และนอกเขตชลประทานทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะผู้อยู่เหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อน ขยายพื้นที่ชลประทานมากขึ้น จำนวน 13 ตำบล ได้แก่ ต.ภูดิน ต.ภูปอ ต.ไผ่ ต.ขมิ้น ต.นาจารย์ ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์, ต.โคกสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย, ต.สามัคคี อ.ร่องคำ, ต.อิตื้อ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด และ ต.คำเหมือแก้ว อ.ห้วยเม็ก โดยจะเริ่มโครงการศึกษา 13 พ.ค.65-13 พ.ย.66 จากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 67 ใช้เวลาก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ปี 2570 คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

Last Updated on 12/07/2022 17:14:14 by อินทรีภูพาน