ข่าวสังคม

ลุยตรวจประเมินหมู่บ้านเมืองน้ำดำเข้มแข็งยึดแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานบ้านห้วยแดง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ใน 2 หมู่บ้านที่ยึดตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และเข้าสู่การประเมินระดับเขต

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขต มอบหมายให้นางสาวสุรัศวดี จันทาทอง รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขตลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 6 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 หมู่บ้านของ จ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด และเข้ารับการประเมินในระดับเขต โดยนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ์ จ่า จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับ

นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ซึ่งกรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข จึงได้กำหนด 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 โดยได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน

โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการ ต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนา ในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งบ้านห้วยแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในสอง ที่ได้รับผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด และเข้ารับการประเมินในระดับเขต เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ยึดตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ 20 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการฯจะเดินทางไปตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ที่บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 หมู่บ้านของ จ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ในระดับจังหวัด และเข้ารับการประเมินในระดับเขตเช่นกัน

Last Updated on 19/07/2022 16:46:41 by อินทรีภูพาน