ข่าวสังคม

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SMEs และการเข้าถึงเงินทุน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองกาฬสินธุ์

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ คบจ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดขึัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จ.กาฬสินธุ์ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME) การเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SMEs และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs พร้อมการออกบูธให้บริการสินเชื่อของธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง และผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 100 คน ภายในงานมีจัดบูธให้บริการสินเชื่อของธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME) จากผลิตภัณฑ์แมลงทอด “แมลงลืมตัว”  ร้านสถานีเป็ดย่างเกลือ ปราจีนบุรี (สาขาย่อยกาฬสินธุ์)  KSU Ubi และฟาร์มไก่ “คีรีฟาร์ม”  และเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SMEs จากธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังใน จ.กาฬสินธุ์

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการกินดีอยู่ดีของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กาฬสินธุ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพและเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SMEs เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น และเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.กาฬสินธุ์ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ และลดสัดส่วนคนจนลดลง ตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า“มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/08/2022 17:07 น. by อินทรีภูพาน