ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์เดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกกต.ประจำอบจ.และกกต.กาฬสินธุ์ นำนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day  เชิญชวนชาวกาฬสินธุ์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคมนี้ ให้เป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม ตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 70

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และปล่อยชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังการเลือกตั้ง ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  โดยมีคณะกกต.อบจ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ พ.ต.อ.วิทยา เย็นจิต นายสาธิต จันทรศิริ นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ตำรวจ  อาสาสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

โดยกิจกรรมมีการถือป้ายเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ จากเวทีกลางไปตามถนนสายต่างๆรอบเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 โดยตลอดสองข้างทางได้มีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เพื่อการเดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ทุกคนมีความตื่นตัว ในการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของคนกาฬสินธุ์ ว่าเราจะรักษาไว้ซึ่งสิทธิของพวกเราทุกคน  ในการตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 ส.ค.65 นี้ พร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ด้านนางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ภายหลังได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 และกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565  โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์  3 คน  เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นที่รับรู้และรับทราบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างทั่วถึง อบจ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขึ้น สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 778,221 คน หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1,662 หน่วย ทั้ง 18 อำเภอ และตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70