ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์จัดนิทรรศการผลงานกลุ่มศิลปินทุนศิลปะอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม จัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานกลุ่มศิลปินทุนศิลปะอีสาน” เปิดพื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์ มุ่งขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) และได้ตอบรับเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในอนาคต

ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นิทรรศการทุนศิลปะอีสาน ประจำปี 2565” โดยมี พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์เจษฎา คงสมมาศ ประธานทุนศิลปะอีสาน นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายธงชัย คำโสภา ประธานอนุกรรมการดำเนินงานหอศิลป์ ศิลปิน เครือข่ายงานศิลปะ และประชาชนเข้างาน

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายกลุ่มศิลปินและเครือข่ายศิลปิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรม”นิทรรศการทุนศิลปะอีสาน ประจำปี 2565 ขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านระบบกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เมือง ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)

นายจารุวัฒน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการประกาศเจตนารมณ์นักจัดการเรียนรู้เมืองภายใต้แนวคิดกาฬสินธุ์พัฒนา, เสวนาหัวข้อศิลปะงานปั้น, กิจกรรมเรียนรู้เมืองโดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับงานศิลปะสร้างสรรค์นำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ใน จ.กาฬสินธุ์, กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งมอบผลงานประติมากรรมให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม

“รวมทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมหนูน้อยทูตวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรม อ.เมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ตลาดสร้างสุข” ประกอบด้วยบูธผักปลอดสารพิษเพื่อการเรียนรู้ จากงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, บูธการออกร้านแสดงสินค้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, บูธจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มโอท็อป สินค้าชุมชน สินค้าทางการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์” นายจารุวัฒน์กล่าว

ด้าน รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่าภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม หัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบกับองค์การยูเนสโก ได้เล็งเห็นว่าท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้

“นักจัดการเรียนรู้เมือง เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองให้เกิดการเรียนรู้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนนักจัดการเรียนรู้เมืองอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายกาฬสินธุ์เมืองอุดมสุข และกาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้สู่คนอายุยืน โดยได้พัฒนานักจัดการเรียนรู้เมืองรุ่นที่ 1 ภายใต้กลุ่มสำคัญในการพัฒนาเมือง อาทิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง ปัญญาชนสูงวัย นักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ สภาเด็กและเยาวชน นักพัฒนาสังคมและชุมชน ผู้สนใจในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” รศ.จิระพันธ์กล่าว

ขณะที่นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมนิทรรศการทุนศิลปะอีสานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานหอศิลป์ ร่วมกับกลุ่มทุนศิลปะอีสาน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาส สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานของศิลปิน ในมิติศิลปกรรมร่วมสมัยเปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ขอชื่นชมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้ทุนทางด้านศิลปะ สร้างสุนทรียภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชม ศูนย์กลางแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่น ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อมโยงมิติด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์

“ขอขอบคุณหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินทุนศิลปะอีสาน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมต่อไป” นายทรงพลกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการเรียนรู้เมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการดำเนินการแบบร่วมมือกัน การใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยและทุกระดับ โดยมีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งหวังว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้ตอบรับเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในอนาคตอันใกล้