ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

“หมู วิรัช พิมพะนิตย์” ร่วมสนับสนุน สองตำบลจัดกิจกรรมแข่งกีฬาต้านยาเสพติดส่งเสริมสุขภาพ

“หมู วิรัช พิมพะนิตย์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชน เยาวชน จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคประจำฤดู และเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน

เมื่อวันที่ 17  กันยายน  2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลุบ ประชาชน เยาวชน ร่วมจัดขบวนพาเหรด และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างพร้อมเพรียง

ขณะที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สจ.อำเภอเมือง เขต 4  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเหนือ โดยมีนายวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ประชาชน เยาวชน ร่วมจัดขบวนพาเหรด และร่วมกิจกรรมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจ และพบปะพี่น้องประชาชน และอสม. ในการรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคประจำฤดู ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าในปัจจุบันปัญหายาเสพติด นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบและแพร่กระจายประชาชนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาครอบครัวและปัญหาอื่นๆที่ติดตามมา การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จึงเป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งในการที่จะให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ทุกครัวเรือน และในชุมชน มาร่วมในกิจกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน สร้างความเข้าใจที่ดี ที่จะเป็นปราการป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ระดับครัวเรือนและในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้านนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สจ.อำเภอเมือง เขต 4  กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบและแพร่กระจายสู่ประชาชนในสังคมทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหานี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการป้องกันการเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดโดยให้ประชาชนและเยาวชนสนใจมาเล่นกีฬา เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อนำให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อนำให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด รู้จักกติการะเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเล่นกีฬาได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

Last Updated on 17/09/2022 14:45:40 by อินทรีภูพาน