ข่าวสังคม

อนุกมธ.ท้องถิ่นฯสกิดรัฐจัดสรร เงิน พ.ร.ก.เงินกู้4 แสนล้านให้ท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) หมายเลข 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายพัฒนา สัพโส ประธานอนุกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 3 โดยมีคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ เป็นประธานได้แจ้ง การพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ พร้อมทั้งให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2540 มาใช้บังคับ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาใหม่ และนอกจากนี้ยังมีการติดตามศึกษาการสร้างถนนพาราซอยส์ซีเมนต์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายประภาส ยงคะวิสัย อนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ เป็นหัวหน้าคณะในการทำงานติดตามเรื่องนี้

นายประภาส ยงคะวิสัย โฆษกอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ กล่าวว่า กรณีถนนพาราซอยส์ เป็นกรณีที่น่าศึกษาเพราะงบประมาณลงท้องถิ่นที่ จ.กาฬสินธุ์ ประมาณ 600 ล้านบาท เกิดปัญหาการร้องเรียนว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาบางกลุ่ม ขณะนี้คณะกรรมาธิการปกครองฯได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและศึกษากรณีนี้ไว้แล้ว และคาดว่าจะพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ในอีกสองสัปดาห์ และเมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริง ก็จะรายงานไปยังคณะกรรมาธิการการปกครองฯต่อไป

นายพัฒนา สัพโส ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการทำงานด้วยหน้าที่คณะกรรมาธิการ, อนุกรรมาธิการฯ มีหน้าที่ในการหาข้อเท็จจริง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และมีการสรุปเพื่อนำเสนอเป็นกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนี้มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้ท้องถิ่น สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบอุดหนุนทั้งปี หรืองบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการเรียกคืนเงิน ซึ่งอนุกรรมาธิการฯ จะต้องไปรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อนำมาแก้ไข ส่วนเรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นมีความพร้อม โดยเฉพาะวัตถุประสงค์การพัฒนาจากงบประมาณนี้ จะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ หรือการพัฒนาการท้องถิ่น จึงควรที่จะต้องสนับสนุนลงท้องถิ่นด้วยหรือไม่ คำถามจึงต้องถามว่างบประมาณนี้จะมอบให้ท้องถิ่นร่วมพัฒนาอย่างไร