ข่าวสังคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการศึกษาสร้างอาชีพให้ประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ ของ กศน. การศึกษาภาคเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษา สร้างอาชีพให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ และการจัดการศึกษาภาคเอกชน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นางสาวนพกนก บุรุษนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียน กศน. บุคลากรในสังกัด การศึกษาภาคเอกชน ให้การต้อนรับ

โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของ กศน.ด้วยการขับเคลื่อน กศน. เข้าสู่ กศน.wow ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  Good teacher พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  Good Place ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ Good activities เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Good Partner ship พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา Good innovation และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย Good Learning Center ซึ่ง กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวพบปะกับ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน กศน. โดยกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ covid-19 ของ กศน.กาฬสินธุ์ ที่สามารถ ขับเคลื่อนการศึกษา สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กศน.สามารถจัดการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ที่ไหนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/06/2020 14:17 น. by อินทรีภูพาน