ข่าวสังคม

ศอ.ปส.นครพนม อบรมช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติของผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ให้สามารถลด ละเลิก ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงจน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ทั้งเป็นการป้องกันผู้ป่วยยาเสพติดที่อาจมีอาการทางจิตเวช ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น 25 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 1,520 คน โดยแต่ละรุ่นจะใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 15 วัน และในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จากชุดครูฝึกและวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะบูรณาการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ป่วยยาเสพติด ประกอบไปด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปกครองจังหวัดนครพนม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม

ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังได้ให้โอวาทและกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 268/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่อำนาจในการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การควบคุมสารเคมีที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติด การทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและยึดอายัดทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด การค้นหาผู้เสพยาเสพติดทั่วประเทศ ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนของประชาชน รวมถึงการกำหนดมาตรการและกรอบเวลาด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จึงเป็นที่มาของการที่ทุกคนได้มาฝึกอบรมในวันนี้ และขอให้ทุกคนได้ตั้งใจให้มั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยผิดพลาดไปแล้ว กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม