ข่าวสังคม

ยโสธร พัฒนาสังคมฯเสริมพลังสตรีเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรจัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอนโยบายด้านสตรีและครอบครัว ภายใต้ประเด็น เราจะนำนวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังค

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องอมราวดี 2 โรงแรม เดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอนโยบายด้านสตรีและครอบครัว ภายใต้ประเด็น “เราจะนำนวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมได้อย่างไร” และ “การเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สื่อมวลชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศพค.ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร ศพค.ตำบลกระจาย อำเภอปาติ้ว และศพค.ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 60 คน โดยกำหนดการประชุม 1 วัน รูปแบบการประชุม ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ นโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเคารพสิทธิของบุคคล และครอบครัว เพื่อลดความรุนแรง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการช่วยเหลือ กฎหมายครอบครัว การหมั้น การหย่า และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา รวมทั้งการระดมความคิดเห็น จัดทำยกร่างมติข้อเสนอสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดและกำหนดแผนงาน กลไกการขับเคลื่อนตามข้อเสนอ ส่งให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวบรวมเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสตรีและครอบครัวในระดับชาติต่อไป