ข่าวสังคม

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีวันรำลึกพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันวันเจษฎาบดินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาบ้านเมือง ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังทรงได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ (เงินถุงแดง) ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นประชาชนชาวไทยและรัฐบาล จึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 รวมทั้งทางราชการก็ได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์

จากนั้นได้ประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเป็นการยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป โดยได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 รวมถึงเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

โดยในพิธีดังกล่าวได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) แก่ข้าราชการดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดนครพนม จำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วย นางคำปิ่น ทีสุกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายจักรประพันธ์ ป้อมศรี จ่าจังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม นายณัฐพล สุริยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนครพนม นางสาวภาวิณี ตุวายานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการด้วยกัน