ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกยิษฐาธิราชเจ้าฯ ทำบุญตักบาตร บรรพชาอุปสมบท บวชชี

สำนักงานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์ และเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกยิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี กิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกยิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี กิจกรรมทำบุญตักบาตร บรรพชาอุปสมบท และบวชชีพราหมณ์ทำบุญตักบาตร บรรพชาอุปสมบท และบวชชีพราหมณ์

โดยนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานเปิดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี ๒๕๖๖ โดย พระวิชัยมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุติ ประธานสงฆ์ให้การบรรพชา ภิกษุ สามเณร ๖๙ รูป ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ทหาร ตำรวจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สรรพสามิตจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สนงพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และผู้มีจิตศรัทธา กว่า ๑,๐๐๐ คน
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบรรพชา ทั่วจังหวัด ระหว่าง วันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗๙ รูป ในพื้นที่ ๕ วัด ดังนี้
๑. วัดสำราญนิเวศ
๒. วัดโพนขวาว อ.หัวตะพาน
๓. วัดศรีชมภู่ อ.ปทุมราชวงศา
๔. วัดเดื่อน้อย อ.เสนางคนิคม
๕. วัดสระเกษ อ.เมืองอำนาจเจริญ
|

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/04/2023 13:23 น. by อินทรีภูพาน