ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เดินหน้าปฏิบัติการ 90 วัน แบ่งสุขปันรักแจกผักจากจวน

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เดินหน้าปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว “Quick Win” สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่จวน  บ้านพักนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จนมาถึงวันนี้ นำผลผลิตออกมาแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีแนวคิด ผู้นำทำก่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมแบ่งสุขปันรักแจกผักจากจวน

ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว “Quick Win” สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จากทั้ง 18 อำเภอ ได้มาร่วมกันเพื่อนำผลผลิตจากผลการปฏิบัติเมื่อเดือนเมษายน 2563 ในการไปเพิ่มพื้นที่ว่าง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ในพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน สถานที่ทำงาน ของตนเอง ในกิจกรรม Kick Off “ปักหมุด สุดรัก ปลูกผักกินเอง” ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น มาแจกจ่ายประชาชน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแบ่งสุขปันรักแจกผักจากจวน

นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว “Quick Win” สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา สร้างความมั่นคงด้านอาหาร หรือให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับส่วนราชการและประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอาหารขาดแคลน พร้อมทั้งขยายผลไปยังชุมชน และหมู่บ้านทุกแห่งด้วย