ข่าวสังคม

นครพนม ผอ.รมน.ภาค2 สย.1 สร้างเยาวชน Smart Hero พิทักษ์หมู่บ้าน แก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลตรี นรธิป โพยนอก ผอ.รมน.ภาค 2 สย.1 /ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการฝึกอบรมเยาวชน Smart Hero เพื่อลดอบายมุขในชุมชนและการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์หมู่บ้าน เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ชายแดน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านแกนหลัก (CORE VILLAGE) / ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ให้มีความเข้มแข็งสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีส่วนร่วม เกิดจิตอาสา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญคือการป้องกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด อันจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริง โดยมีพันโท ธวัชชัย อุทธา หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยกที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง และเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

พลตรี นรธิป โพยนอก ผอ.รมน.ภาค 2 สย.1 /ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการป้องกัน ปราบปราม และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ได้ ซึ่งลักษณะการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นจะมีแหล่งการผลิตในต่างประเทศ จากนั้นเป็นการลักลอบนำเข้าสู่ประเทศไทยในลักษณะต่างๆ ตามที่ทุกท่านได้ทราบจากสื่อต่าง ๆ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมถึงจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่หนึ่งที่สำคัญ ที่ขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงแบบกองทัพมด เพื่อพื้นที่สามารถนำเข้าได้ทุกทางเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายในการแพร่ระบาดจะเป็นกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในวันนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 จึงได้จัดการฝึกอบรมเยาวชน Smart Hero เพื่อลดอบายมุขในชุมชน และการฝึกเยาวชนพิทักษ์หมู่บ้าน ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ฃ

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ความหมายของยาเสพติด ประเภทและโทษของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด แนวทางในการป้องกันและความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจัดทำกระดานบอร์ดแสดงความคิดเห็น การนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้รับการฝึกระเบียบวินัย การเพิ่มทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคม การจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน และการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ได้รับทราบต่อไป