ข่าวสังคม

มุกดาหาร นพค 24 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (อ่านว่าสอง สี่) สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 29 ก.ค. 2566 พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (อ่านว่าสอง สี่) สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดมุกดาหาร, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก, โรงเรียนดงมอนวิทยาคม, โรงเรียนบ้านสงเปือย, โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์, ผู้นาชุมชน และ เครือข่าย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ มีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 100 คน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย จิตอาสา 904 จัดกิจกรรมบรรยาย เผยแพร่ พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพ ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทย และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียน และ ผู้ร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนภูขวาง ปลูกพืชสมุนไพร และร่วมดำนาข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา แห่งน้ำใจ ใต้ร่มพระบารมี บ้านโคกหินตั้ง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อปลูกฝังความรักสมัครสมานสามัคคี ให้กับเยาวชน และส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ของของคนในชุมชน โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเป็นแนวในการดำรงชีวิต ต่อไป..