ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์เหล่ากาชาดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับอาสายุวกาชาด

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้อย่างปลอดภัย พร้อมยกตัวอย่างกรณี ส.ส.พรรคก้าวไกลวูบในสภาได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปั้มหัวใจจนนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงทีจนอาการดีขึ้นเป็นปกติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  นางพรรณวดี  รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ใน “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เพื่อให้อาสายุวกาชาด มีความรู้ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  โดยมีอาสายุวกาชาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน และมีวิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดียิ่งมาให้คำแนะนำขั้นตอนพร้อมกับสาทิตวิธีการปฐมพยาบาล นำฝึกสังเกตอาการของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

โดยในช่วงของการฝึกอบรมวิทยากรได้ยกกรณีที่เกิดขึ้นในสภาของวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมีเหตุการณ์ที่ สส.พรรคก้าวไกล จ.สมุทรปราการมีอาการวูบหมดสติในสภามีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปั้มหัวใจจนนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงทีจนอาการดีขึ้นเป็นปกติด้วย

ด้านนางวัชรี  มงคลสวัสดิ์  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นครั้งนี้ใช้เวลา 1 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกาชาดและหลักการกาชาดพร้อมกับเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในทุกสถานการณ์หรือพบเหตุซึ่งๆหน้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องเพื่อจะทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในภายภาคหน้าต่อไป