ข่าวอัพเดทรายวัน

ตชด.23 เตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และยานพาหนะ พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย ในช่วงฤดูฝนนี้

ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ

Read more