ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระดับจังหวัด ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัด จำนวน 60 หน่วยงานและหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ 7 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คนเข้ารับการฝึกอบรม

นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ    ได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด การกำหนดบทบาทภารกิจหน่วยงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยและ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกซ้อม ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยผู้เข้ารับการฝึก ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด ตามโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัด จำนวน 60 หน่วยงาน และ หน่วยงานระดับอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ 7 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ตลอดจนจิตอาสา องค์กรการกุศล มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้อง รวม 100 คน สำหรับรูปแบบการฝึกใช้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นทำความเข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือ และขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น