ข่าวการศึกษา ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ตั้งกองบุญกฐินเด็กพิเศษส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทิดทูนสถาบัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ สถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพิเศษ ร่วมจัดตั้งกองบุญกฐินสามัคคี นำปัจจัยถวายวัด ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติตามฮีต 12 คอง 14 อีกกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด พระโพธิญาณมุณี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโท) วัดป่ามัชฌิมวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำบุคลากร ผู้ปกครอง เด็กพิเศษ ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมนำต้นดอกเงิน และปัจจัยไทยทานร่วมบริจาค ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งกองบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2563  โดยมีนางวันเพ็ญ  เศรษฐรักษา ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ นายคมสัน สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ นายสุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครองฯ ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัย และตั้งโรงทานไว้คอยบริการผู้มีจิตศรัทธา ที่มาร่วมทำบุญ

ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บุญกฐินเป็นงานบุญประเพณีของพุทธศาสนิกชน ที่จัดขึ้นตามฮีต 12 คอง 14 หลังวันออกพรรษา ทั้งนี้ เพื่อถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสหรือตลอดพรรษาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังนำปัจจัยทั้งเงินสด ข้าวสาร อาหารแห้ง บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆ

 ดร.สุวรรณกล่าวอีกว่า ความสำคัญของการจัดงานบุญกฐิน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระศาสดาเอกของโลก นอกจากนี้การทำบุญหรือบริจาคตามกำลังทรัพย์ ถือเป็นการให้อย่างยิ่งใหญ่ อานิสงส์ของการให้ทาน จะส่งผลให้ประสบกับความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ดร.สุวรรณกล่าว เพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดตั้งกองกฐินของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.กาฬสินธุ์นั้น ได้ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กพิเศษ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้กำหนดนำไปถอดถวายที่วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

“อย่างไรก็ตาม การจัดงานบุญกฐินของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โดยผู้ปกครองและบุตรหลาน ได้นำเด็กพิเศษ มีส่วนร่วมในการทำบุญและให้ทานนั้น ยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กพิเศษอีกด้วย ทั้งฝึกให้มีการร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ที่จะเป็นการกระตุ้นและยกระดับจิตใจ สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และปลูกจิตสำนึกเป็นเด็กดี มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยอีกด้วย