ข่าวอัพเดทรายวัน

รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดค่ายอังกฤษ-จีนเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าค่าย English and Chinese Super Camp 2023 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์มากกว่าเรียนรู้ในห้องเรียนและเพิ่มทักษะการแก้ปัญหา สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีน และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese Super Camp 2023 ภายใต้ธีมซุปเปอร์ฮีโร่ โดยทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์มากกว่าเรียนรู้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเสริมทักษะมนุษยสัมพันธ์และทักษะการแก้ปัญหา และ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและภาษาจีน และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese Super Camp 2023 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ ของคณะครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กิจกรรมสันทนาการของคณะอาจารย์ และนักศึกษาและกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 10 ฐาน

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นอกจากนักเรียนจะต้องเรียนแล้ว ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย และที่สำคัญยังเป็นการ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พึ่งพาช่วยเหลือกันและกันอีกด้วย