องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่จังหวัดกาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,500 ผืน พร้อมสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบให้กับราษฏรในอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 1,000 ผืน อำเภอคำม่วง 1,000 ผืน และ อำเภอสามชัย 500 ผืน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายอำเภอคำม่วง นายอำเภอสามชัย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวด้วย

 จากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่อำเภอคำม่วง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางบัวพา รมรื่น อายุ 103 ปี  นายบุญส่ง วรรณรส อายุ 101 ปี และนางสวาท ชมภูจักร อายุ 66 ปี พิการอัมพาตท่อนล่าง ซึ่งเป็นผู้ป่วยในโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ทางตอนกลางของภาค มีเนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน 296,981 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 986,005 คน มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ทำให้ราษฎรบางพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว