กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เร่งฟื้นศูนย์ตรวจโด๊ปมหิดล

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ อาคารสตางค์ มงคลสุข สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ,ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล,ส.ส.วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ และ ที่ปรึกษากรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาไปสู่กระบวนการแก้ไข โดยมี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และตรวจสารในการกีฬา ,รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากุล รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมาการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, นพ.มีชัย อินวู๊ด ผอ.สำนักงานตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการประจำส่วนงานสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้การต้อนรับพร้อมบรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปิดศูนย์ตรวจโด๊ปโดย WADA

ปัญหาที่ WADA สั่งปิดสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาของ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 เดือน ได้รับคำอธิบายว่า เป็นปัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ งบประมาณ กับระบบการบริหารจัดการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นศูนย์ตรวจโด๊ปมีหน้าที่ตรวจฯ หาสารต้องห้ามที่ถูกส่งมา กับ สำนักงานตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาตามกฏหมายที่มีหน้าที่จับคนโด๊ป ที่เฉพาะหน้ามีปัญหาในการใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจโด๊ป โดย กกท. การหารือมีการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง ซึ่ง กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เน้นเรื่องอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ที่จะต้องยึดโยไปถึงประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุด

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ กล่าวว่า การที่เข้ามาตรวจเยี่ยมที่ ศูนย์ตรวจโด๊ปฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงต้องการสร้างบรรยากาศและความเข้าใจกันกับ สำนักงานตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา กกท. คำแนะนำจึงมี 4 ข้อ คือ 1.ให้ ผอ.สนง.ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา กกท.ทำหนังสือหารือไปถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.เพื่อสรุปแนวทางการใช้งบประมาน 30 ล้านบาท 2.เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว กกท.และมหิดลฯ ต้องร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมซีเกม 3.ต้องการให้ลดราคาค่าตรวจโด๊ปจากราคา 8,000 บาทขั้นต่ำให้ลดลงไปอีกได้หรือไม่ และ 4.ส่วนความรับผิดชอบ โดย สนง.ตรวจสารรต้องห้ามในนักกีฬา กกท.เป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้ตรวจโด๊ปกับนักกีฬาอาชีพทั้งหมด เพราะอนาคตทุกชนิดกีฬาคงจะมีการขึ้นทะเบียนจึงควรที่จะเตรียมการเพื่อการรองรับอนาคต

“ผมคิดว่าปัญหานี้ กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร จะนำไปหารือใน กมธ.กีฬารวมไปถึงกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพราะเชื่อว่าเป็นภาระกิจที่กระทรวงนี้จะต้องเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ เพราะต้องดูแลนโยบาย อีกทั้งเป็นเรื่องของงานวิจัย เมื่อมีข้อจำกัดทุกอย่างจึงต้องได้รับการแก้ไข” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุด