ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ นครพนม ยก อบต.ไชยบุรี เป็นต้นแบบลดโลกร้อน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของตำบลไชยบุรี ซึ่งดำเนินโครงการมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 เดือน ทำให้เกิดกองทุนโครงการธนาคารขยะ ที่มีวงเงินสะสมกว่า 1,500,000 บาท สามารถลดขยะภายในชุมชนพื้นที่ตำบลไชยบุรีที่มีพื้นที่ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ปลูกฝังแนวความคิดให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดการทิ้งขยะ และนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการออม โดยมีแนวทางการดำเนินโครงการ คือ “เปลี่ยนขยะเป็นฝากแทนเงินสด” และเป็นเสมือนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลไชยบุรี

ในปัจจุบันหากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 34,320 บาท/ราย โดยคุ้มครองบุคคลในครัวเรือนทุกราย ตำบลไชยบุรี มีจำนวนประชากรประมาณ 2,500 ครัวเรือน (อาศัยอยู่จริงประมาณ 1,900 ครัวเรือน) สมัครสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลไชยบุรีจำนวน 1,464 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนภายในตำบล ซึ่งตำบลไชยบุรีจะได้ดำเนินการขยายผลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการฯ มากยิ่งขึ้น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลไชยบุรี นับได้ว่าเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดนครพนม อันจะก่อให้เกิดการคัดแยกขยะ การเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ ลดมลพิษ ลดขยะของเสียภายในพื้นที่ชุมชน ลดภาระการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” จังหวัดนครพนมจึงมีกำหนดแนวทางขยายผลการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้ง 104 แห่งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขจัดความยากจน ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/10/2023 20:28 น. by เสียงภูพานออนไลน์