ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเยี่ยมและบายศรีสู่ขวัญให้กับแรงงานอิสราเอลที่กลับถึงบ้านเกิด

รองผู้ว่าราชการยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอล ที่ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัย พร้อมกับได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีอีสาน เพื่อเป็นการเรียกขวัญและให้กำลังใจ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางอาภรณ์ สีสา แรงงานจังหวัดยโสธร นายพนมพร ชวนอุดม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมบูรณาการลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจแรงงานที่เดินทางกลับจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอล คือ นายอนุชิต ไชยนนท์ อยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 7 บ้านหนองซองแมว ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นแรงงานไทยชาวยโสธรที่เดินทางกลับมาถึงบ้านพักอย่างปลอดภัยเป็นรายที่ 5 ของจังหวัดยโสธรจากทั้งหมด จำนวน 126 คน ที่ไปทำงานในภาคการเกษตรในอิสราเอล พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยโสธรยังได้มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานให้กับแรงงานและครอบครัว เพื่อเป็นการเรียกขวัญและให้กำลังใจท่ามกลางส่วนราชการและชาวบ้านที่ไปร่วมพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้บูรณาการหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ทั้งสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร อำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาแก่แรงงานเบื้องต้นรวมทั้งการติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ การติดตามค่าจ้างค้างจ่าย ตลอดจนการหางานใหม่ กรณีที่แรงงานไม่อยากเดินทางไปทำงานที่เดิมอีก และการฝึกเพิ่มทักษะฝีมือด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาชีพใหม่ ในอนาคต เป็นต้น โดยในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่แรงงานและครอบครัวอีกด้วย

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า จังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัว รวมทั้งหากไม่อยากกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกก็จะส่งเสริมให้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่ม เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 00:19 น. by เสียงภูพานออนไลน์