ข่าวอัพเดทรายวัน

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนนครพนม รวมพลังสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึก ให้เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักเข้าใจถึงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ภายใต้การเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยการร่วมกันทาสีทางม้าลาย สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ทางข้ามบริเวณด้านข้างโรงเรียนอย่างปลอดภัย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตทางถนน เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขาดวินัย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัยและอื่น ๆ โดยในปี 2566 จังหวัดนครพนมมีสถิติผู้เสียชีวิตมากถึง 155 ราย เป็นอำเภอเมืองมากที่สุดคือ 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.93 ซึ่งทุก ๆ วันที่ 21 ของเดือน จังหวัดนครพนมโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม จะมีกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างการตระหนักรู้ ถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอสลับผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ รวมถึงการร่วมกัน ตีเส้นชะลอความเร็ว ทำทางข้ามทางม้าลาย การทำเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ตลอดจนผู้ข้ามถนนได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใหญ่ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้เห็นถึงการมีระเบียบวินัย รวมถึงเจ้าหน้าที่มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระทำความผิด

สำหรับกิจกรรมการทาสีทางม้าลายในวันนี้ เป็น 1 ในมาตรการเสริม ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยทางถนน เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ที่มากระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ถนน ผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยที่พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพราะตามกฎหมาย ผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอและหยุดรถห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าข้ามถนนให้หมดก่อนจึงจะสามารถขับต่อไปได้ แต่ถ้าหากผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้ข้ามถนนบนทางม้าลาย ภายในระยะ 100 เมตรนับจากทางข้าม หากถูกรถชนผู้ที่ข้ามถนนก็จะมีความผิดร่วมด้วย โดยในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองญาติ ตามที่เคยได้มอบนโยบาย 15 ข้อ ให้สถานศึกษาไปดำเนินการด้วย