ข่าวอัพเดทรายวัน

‘สสจ.นครพนม’ จัดเวทีถอดบทเรียน เดินหน้าขับเคลื่อน ‘การดำเนินงานควบคุมยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์’

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2566

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้องรังล้วนมีสาเหตุมาจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ สำหรับจังหวัดนครพนม การบริโภคบุหรี่สุรา มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบมนัดดื่มนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เพราะการเข้าถึงง่าย ทำให้เกิดภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคที่พบได้บ่อยจากการใช้บุหรี่ สุรา ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ซึ่งบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง และปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์แล้วขับยานพาหนะ ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท ลักขโมย และถ้าผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยก็มักจะก่อความรุนแรงต่อสังคม และครอบครัว

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ผลการคัดกรองผู้บริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ของจังหวัดนครพนม ปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 51.24 และ 49.07 ตามลำดับ และมีข้อมูลผู้บริโภคเพิ่มจำนวนขึ้น จะเห็นได้ว่าการค้นหาผู้สูบ ผู้ดื่ม ยังน้อยกว่าเป้าหมายมาก ทำให้การนำผู้ดื่มผู้สูบเข้าสู่การบำบัดน้อย การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ยังไม่ครอบคลุม ทำให้เกิดปัญหาภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น การป้องกันในชุมชน การสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากบุหรี่ สุรา จึงมีความสำคัญ การประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้ จะเป็นการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน อันจะนำไปการวางแผนและเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป

สำหรับหัวข้อการประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อถอดบทเรียนฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2566 และรูปแบบการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน