ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ นครพนม ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 (ที่ศึกษานครพนม)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างออกแบบค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 (พื้นที่ศึกษานครพนม) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชี้แจงขอบข่ายและขั้นตอนการดำเนินโครงการผลการจัดทำแผนแม่บทและร่างการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น พร้อมเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ