ข่าวอัพเดทรายวัน

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์จัดแข่งขันกีฬาภายในขี้เหล็กเกมส์ส่งเสริมนักเรียนออกกำลังกาย

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “ขี้เหล็กเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ “ขี้เหล็กเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดมีการจัดขบวนแห่ของนักเรียน และนักกีฬาสีต่างๆ ซึ่งแต่ละขบวนมีสีสันสวยงามและอลังการ

สำหรับกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬารวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย