ข่าวอัพเดทรายวัน

ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ผู้ผลิตนมโรงเรียน
วอน “ไชยา” ปรับราคานมโรงเรียนช่วยเหลือเกษตรกร

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ร้อง “ไชยา” รมช.เกษตรฯ ปรับราคานมโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สาเหตุราคาน้ำนมโคปรับเพิ่มกิโลกรัมละ 2.50 บาท กระทบโรงงานแปรรูปโดยตรง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย นำโดยนายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมู้ผิตนมพาสเจอร์ไรส์และนางพัชรี วัฒนวิชัยกุล ประธานที่ปรึกษา สมาคม เอส เอ็ม อี ผู้รวบรวมน้ำนมดิบและแปรรูป นำสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ เข้าพบ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการปรับราคานมโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากสาเหตุราคาน้ำนมโคปรับเพิ่มกิโลกรัมละ 2.50 บาท ซึ่งผู้ประกอบการระบุว่าขณะนี้ได้กระทบโรงงานแปรรูปโดยตรง

ชุมนุมสหกรณ์กรณ์โคนมฯ ได้นำปัญหาดังกล่าวและขอร้องให้กระทรวงเกษตรฯพิจาณาดำเนินการแก้ไข โดยเรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกำลังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตนมโรงเรียนที่สูงขึ้น จากการปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากเดิม กิโลกรัมละ 20.25 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท ที่เพิ่มขึ้น 2.50 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาแล้วว่า หากมีการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ จะต้องมีการหารือเรื่องปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์นมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยได้หารือร่วมกับคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อเสนอเรื่องการปรับราคาผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมทั้ง มอบหมายกรมปศุสัตว์ดูแลการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์และเพิ่มกำไรให้เกษตรกรมากขึ้น รวมถึงมีมุมมองเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนมโรงเรียน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนร่วมกัน

ทั้งนี้ รมช. ไชยา ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป