ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ นครพนม นำบริการภาครัฐส่วนทุกภาคส่วนออกบริการและให้คำปรึกษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง เพื่อดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่อำเภอวังยาง เพื่อนำบริการของภาครัฐทุกประเภทออกให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งอยู่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งการดำเนินการด้วยความคุ้มค่า และก่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมในโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมมอบฟันเทียมพระราชทานให้แก่ประชาชน จำนวน 4 ราย 1) นายแสนศักดิ์ แสนสุริยวงค์ 2) นางจอมศรี งอยภูธร 3) นายสีฟัน อินธิราช และ 4) นายบัวไล จันทะคูณ

ทั้งนี้ ในการออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ร่วมในโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนมารับบริการรับการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 25 ราย บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 ราย และรับบริการด้านทันตกรรม จำนวน 28 ราย