ข่าวอัพเดทรายวัน

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลุยถิ่นกันดาร รับบริจาคโลหิต-อวัยวะ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสิริวิมล พงษ์อักษร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 132 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 52,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย และบริจาคอวัยวะ 11 ราย

จากนั้น เวลา 11.00 น. นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายสมหวัง วงศ์คำ นายอำเภอสามชัย และส่วนราชการในพื้นที่ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1.นางบุญ ศรีประเสริฐ อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย เป็นผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ตาบอด 2 ข้าง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ขาดยามา 3 ปี ครอบครัวสถานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน

2.นางสมบูรณ์ คาลาศรี อายุ 78 ปี ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย เป็นผู้พิการ ตามองไม่เห็น ผู้สูงอายุติดบ้าน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปอดอดกั้นเรื้อรัง ครอบครัวสถานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน