ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีโบราณบุญคูณลานบูชาพระแม่โพสพเทพเจ้าแห่งข้าว

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนรมิตสนามหน้าที่ว่าการอำเภอและบริเวณโดยรอบกว่า 7 ไร่ เป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบูชาพระแม่โพสพเทพเจ้าแห่งข้าวและแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม สัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัด พร้อมจำหน่ายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี ครั้งที่ 29 โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด นายสันติ จัตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ขบวนนางรำจาก 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ร่วมงาน โดยร่วมบริจาคข้าวเปลือกนำมากองรวมกัน เพื่อนำเข้ากองทุนช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ และนำผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลมาออกร้านจำหน่าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดงาน นางรำกว่า 500 ชีวิต จาก 208 หมู่บ้านในอำเภอยางตลาด แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหลากสีสัน ร่วมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความกตัญญูกตเวที ที่ช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้เจริญงอกงาม เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ และแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน

นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี ที่ทาง อ.ยางตลาด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 29 ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพระเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมสืบสาน เพราะประเพณีบุญคูณลาน เป็นประเพณีที่ชาวไทยอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าว ซึ่งกำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและนวดข้าวหรือตีข้าวแล้วเสร็จ ก่อนนำไปสีเป็นข้าวเปลือก หรือจัดเก็บไว้เป็นอาหารรับประทานในครัวเรือน และมูลเหตุที่มีการทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉาง หรือเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ก็อยากทำบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและครอบครัวสืบไป

ด้านนายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่าประเพณีบุญคูนลาน เป็นประเพณีที่ชาวไทยอีสาน ร่วมกันสืบสานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ถือเป็นประเพณีโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อแล้ว ยังหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความรักใคร่ ปรองดอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกันได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมและพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีตามนโยบายรัฐบาล

ขณะที่นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ทางอำเภอยางตลาด ได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาดและบริเวณโดยรอบพื้นที่กว่า 7 ไร่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพหรือบุญคุณของข้าวที่มีต่อมนุษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของเกษตรกร เพื่อรักษาประเพณีความเชื่อที่เป็นมงคล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจและร่วมสืบสาน โดยกำหนดจัดงาน 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ.67 ทั้งนี้ได้เปิดรับบริจาคข้าวเปลือกจากพี่น้องประชาชน ใน 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาร่วมทำบุญตามประเพณีบุญคูณลาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรม เช่น สู่ขวัญข้าว และรำบวงสรวง ตามความเชื่อแล้ว กิจกรรมภายในงานยังมีการโชว์ควายงาม, การแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก ตลอดจนสินค้าวิสาหกิจชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายแล้ว ยังมีการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดซุ้มท้องถิ่น, การประกวดขบวนแห่, การประกวดการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การประกวด TO BE NUMBER ONE และการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล แข่งเรือ 5 ฝีพาย