ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเชิดชูเกียรติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 160 แห่ง จัดพิธีถวายสักการะพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566/2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายสักการะพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายมานิจ ศรีวงศ์ราช สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ฯ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และกลุ่มสหกรณ์ 160 แห่งใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ทรงเริ่มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และได้มีการแพร่ขยายกิจการสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตั้งแต่นั้นมา

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และขบวนการสหกรณ์ในจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ,กิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566/2567, กิจกรรมการบริจาคโลหิต และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้า CO-OP MARKET ซึ่งเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นายมานิจ ศรีวงศ์ราช สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าสำหรับสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรฆ้อง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด, ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองห้าง จำกัด ขณะที่กลุ่มเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา ต.นาจำปา และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโพธิ์แสง