ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชูโรงเรียนบ้านกุดท่าลือรับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 ชูโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566” เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ และส่วนราชการ ผู้นำทางศาสนา บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ให้การต้อนรับนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 10

โดยก่อนทำการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานดังกล่าว นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ 4 ภาษา ต่อด้วยการแสดงรำเทิดพระเกียรติ การแสดงจินตลีลาแผ่นดินของเรา การแสดงชุดองครักษ์พิทักษ์เต่าเพ็ก และการแสดงกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ โดยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษา ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของครู นักเรียน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก มีบุคลากรครู 5 คน นักเรียน 70 คน โดยได้สมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยเป็นตัวแทนสถานศึกษาทั้งในระดับ สพป.กาฬสินธุ์เขต 1, เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ปัจจุบันมีนางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการที่มีผลงานโดดเด่นมาโดยตลอด

นางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกุดท่าลือมีนวัตกรรม มีโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ และได้รับรางวัลการันตีตคุรภาพมากมาย เช่น โครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ด้านนวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา Iqa Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564, รางวัลโครงการคุณธรรม 3 ดาว, รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 และอีกหลายๆรางวัล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ซึ่งมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กในครั้งนี้

ด้านนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 10 กล่าวว่า ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประราชขทานดังกล่าว ในส่วนกลุ่ม 10 มี 8 จังหวัด สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน, ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและวิชาการ, ด้านที่ 3 การบริหารการศึกษา, ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จะได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ด้านดังกล่าว เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด เข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ต่อไป